Kooperatifler

MARDİN TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU TARAFINDAN

TESCİLDE İSTENİLEN BELGELER

 

Kooperatif Kuruluşları

* Dilekçe

* Kuruluş İzin Yazısı (Bakanlık veya İl Müdürlükleri) 1 asıl 1 fotokopi

* Anasözleşme 2 Adet Noter onaylı

* Anasözleşme Özeti 2 Adet Noter Onaylı 1 fotokopi

* Ortakların İkametgah 2 Adet

* Nüfus Cüzdan fotokopilerii 2 Fotokopi

* İmza Beyannameleri 2 asıl  (noter onaylı)

*-Yönetim için Tescil Talepnamesi (2 asıl ) Noter Onaylı

* Taahhütname 29. maddeye göre 1 ADET 2 imzalı yönetimden

* Sabıka Kaydı  1 asıl 1 fotokopi

* Potansiyel vergi numarası

*Mali Müşavir Sözleşmesi (2 adet)

*MERSİS KAYIT NUMARASI

 

 

Kooperatif Genel Kurul Tescili için gerekli evraklar

* Dilekçe

* Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü(Bakanlık ve İl Müdürlükleri) 1 asıl 1 fotokopi

* Genel Kurul Kararı 2 Asıl 1 Fototokopi) NOTER

* Yönetim Kururu Kararı GÜNDEM (Noter Tasdikli) 1 ASIL 1 FOTOKOPİ

* Yöretim Kurulu kararı ( Görev dağılımı ve yetki ile ilgili) 2 asıl 1 fotokopi (noter)

* Yönetim kurulu faaliyet Raporu 2 asıl

* Denetim Kurulu faaliyet Raporu 2 asıl

* Bilanço 2 asıl

* Gelir Tablosu 2 asıl

* Hazirun cetveli 2 asıl

* Tebellüğ Listesi 2 asıl

*-Yönetim için Tescil Talepnamesi (2 asıl ) Noter Onaylı

* Sabıka Kaydı  1 asıl 1 fotokopi

* Nüfus Cüzdan fotokopilerii 2 Fotokopi

* Ortakların İkametgah 2 Adet

MERSİS KAYIT NUMARASI

Nev’i Değişikliği

* Dilekçe

* Anasözleşme

* Bildirim Formu

* İşyeri ile İlgili Bilgi Formu

* Yeni Ortak Varsa İkametgah ve Nüfus Cüzdan Örnekleri ile Birlikte İmza Beyannameleri

* Nev’i Değiştiren Şirketin Öz Varlığına İlişkin Bilirkişi Raporu ve Mahkemece Bilirkişi  

   Atama Kararı

* Nev’i Değiştiren Şirketin Kolektif ve Komandit Olması Halinde Vergi Borcu Olmadığına   

   Dair Vergi Dairesinden Alınmış Yazı

* Menkul Gayrimenkul Sermaye Olarak Konulması Halinde Bilirkişi Raporu ve Mahkeme  

   Bilirkişi Atama Kararı

MERSİS KAYIT NUMARASI

 

 

 

Kooperatif Kuruluşları

* Dilekçe

* Yönetim kurulu kararı 2 Adet Noter Onaylı 1 fotokopi

* Şube müdürünün İkametgah 2 Adet

* Nüfus Cüzdan fotokopisii 2 asıl  (Noter Onaylı)

*-Şube müdürü için Tescil Talepnamesi (2 asıl ) Noter Onaylı

* Taahhütname 29. maddeye göre 1 ADET 2 imzalı yönetimden

* Şube Müdürü için sabıka kaydı  1 asıl 1 fotokopi

MERSİS KAYIT NUMARASI

KOOPERATİF ŞUBE AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

 

*- 120. Maddeye göre belge 1 Asıl 1 Fotokopi

*- Merkezin bağlı bulunduğu sicil memurluğundan onaylı dosya fotokopisi 2 Takım ( 1  

                                                                                                           ASIL  - 1 Fotokopi )                                                                                                                                                                            

*- Şube Açılışı için Yönetim Kurulu Karırı (2 Noter 1 Fotokopi)

*- Şube Yetkilisi için Tescil Talepnamesi (Noter Onaylı 2 Adet)

*- Şube Yetkilisi için Kimlik Fotokopisi (Noter Onaylı 2 Adet)

*- Şube Yetkilisi için Sabıka Kaydı (1 asıl 1 fotokopi)

*- Şube Yetkilisi için İkametgah (2 Adet Asıl)

*-Taahhütname ( 1 Adet Asıl)

MERSİS KAYIT NUMARASI

 KOOPERATİF KURULUŞUNDA İSTENEN EVRAK LİSTESİ

   - 1 adet Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığına ve Ticaret Sicil Memurluğuna hitaben yazılmış tek dilekçe) (en az iki imzalı)
   - 1 adet Bakanlık veya İl müdürlüğü tarafından onaylı Kooperatif anasözleşmesi
   - 1 adet Ortakların ve yetkililerinin muhtardan veya noter onaylı nüfus cüzdanı sureti
   - 1 adet Ortak ve Yetkililerin ikametgah belgesi
   - 1 adet TST 29’a göre taahhütname
   - 1 adet Noterden imza beyannamesi (kooperatif adına)
   - 1 adet Bakanlık veya İl Müdürlüğü izin yazısı aslı
   - 1 adet Odamız tarafından verilen beyanname (en az iki imzalı)
   - 1 adet Anasözleşme özeti

MERSİS KAYIT NUMARASI